• en
 • he
 • ru
 • fr
 • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

קול קורא להפקת אירועים 2018

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא קיום אירועים בטיילת חוף הים ובמרינה הרצליה

 1. החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ ("החברה"), מתעתדת לבצע התקשרות בנושא קיומם של אירועים לציבור בטיילת חוף הים, הכוללת מספר חופי רחצה מוכרזים ומוסדרים, ובמרינה הרצליה.
 2. החברה מזמינה בזאת יזמים, המעוניינים לקחת חלק בביצוע הפעלת האירועים, תוך שאירועים כאמור עשויים לכלול, בין היתר:                                                                                                                                                                                                        
  • אירועי קידום מכירות הפתוחים לציבור הרחב;
  • הקרנת סרטים, ווידיאו ארט;
  • ריקודי עמים/סלונים וכד'
  • אירועים בתחום המזון והשתייה;
  • אירועים בתחום המוסיקה;
  • אירועים בתחום התרבות והתיירות;
  • אירועים בתחום הספורט והספורט הימי;
  • אירועים בתחום תחרות גלישה והים;
 3. מטרת ההודעה היא לחשוף את החברה לאפשרויות קיום אירועים מסוגים שונים ו/או לסוגי התקשרויות, אשר יכול שיופעלו בטיילת חוף הים ו/או במרינה בהרצליה; לאתר יזמים פוטנציאליים, שיתאימו לצרכי ולדרישות החברה; וכן לקבל מאת יזמים מידע בנושאים שלעיל.                                                              
 4. החברה מדגישה, כי אין לראות בהליך זה משום הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז, אלא במתן הודעה בכדי לקבל מידע בנושא האמור. כמו כן, מובהר בזה, כי אין לראות בפנייה זאת משום התחייבות מצד החברה ו/או עיריית הרצליה לפרסם מכרז בנושא ו/או לבצע התקשרויות כאמור בנושא קיום אירועים שונים במסגרת טיילת חוף הים ו/או במרינה הרצליה.
 5. היה ותחליט החברה על התקשרות כאמור ייעשה ההליך בהתאם לדיני המכרזים.
 6. לפרטים נוספים, על יזמים המעוניינים בכך לפנות למשרדי החברה, ברח' הצדף 1 (בנין המנהלה), הרצליה (על פי תיאום מוקדם בטלפון: 9565591 - 09, גלית וולף או במייל galit@herzliya-marina.co.il).
 7. פניות מתאימות, בצירוף מסמכים מתאימים אודות הפונה, ניסיונו המקצועי ותוכן ההצעה, נבקש להעביר עד לתאריך 01.01.2018.