• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
תמונה כקישור לעמוד הבית

פרויקט מערך השכרת אופניים בעיר הרצליה

התקשרות עם ספק יחיד בנושא הפעלת מערך אופניים שיתופי.

מועד אחרון להגשת השגה: 25.8.2013
ספקים: חברת fsm ועיריית תל אביב (ו/או הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ)

חוות דעת:
בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מודיעה בזאת העירייה כי בכוונתה להתקשר עם חברת FSM ועם עיריית תל אביב (ו/או הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ) בנושא שבנדון.
מצ"ב להודעה זו חוות דעת יועץ מומחה כי אין בישראל ספק אחר המסוגל להפעיל מערך זה.
אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל להפעיל מערך זה, רשאי לפנות בנושא למזכירות ועדת המכרזים בעיריית הרצליה, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון הקבוע לעיל.
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד באמצעות פקס מס' 09-9529860 עבור גב' רבקה אמיר.
לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) וכן את פרטיו של הספק הישראלי, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
לפרטים נוספים - לחצו להורדת PDF